உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:
வெல்ஷ் பெயர்கள்
Ab Owen Adda Ael Aeronwen Aeronwy Aethlem Afal Afanen Afon Ap Evan Ap Harry Ap Howell Ap Maddock Ap Rhys Ap Roderick Aranrhod Arawn Arfon Arglwydd Arglwyddes Arial Arian Ariana Arianwen Ariene Banw Barrys Beli Beli Mawr Berwyn Bethwyn Bettrys Beynon Blawd Bleidd Blodeuwedd Blodeuyn Braith Brannoc Brannock Bwlch Cad Caddell Cadfan Cadoc Cadwalader Cadwaladr Cadwaladyr Cadwallader Cadwallen Caer Llion Caled Caledvwlch Caraf Cariad Carnedyr Caru Cedrick Célyn Cerdd Ceron Cerridwyn Clywd Collen Colwin Colywnn Conwy Corryn Cradoc Crystin Cymru Cynwrig Dadweir Daffyd Dafi Deiniol Delwen Dilwen Dirmyg Dolen Dolena Drudwas Drwst Dwnn Dyffryn Dyl Dylis Dyngannon Dyvynwal Edlym Ehangwen Eiddon Eiddyl Eilir Eilun Eirwyn Eiryn Eivyonydd Elidyr Elisud Elus Emrys Emyr Enfys Ennissyen Ercwlff Erim Erwm Eurolwyn Euros Eurosswydd Evrei Evyn Ewyas Ffion Fflam Fotor Frewi Gallgoid Gamon Gandwy Garith Garselid Garym Gawl Gerontius Gethin Gladdie Gladdy Glendower Glewlwyd Gloyw Glyndwr Gogyvwlch Goronwy Govynyon Gower Greidyawl Griff Griffie Grippiud Gronw Gruffud Gruffydd Grugyn Grwn Gryn Guenevere Guto Gwal Gwales Gwastad Gwawr Gwawrddur Gwayne Gwenda Gwendolyn Gwenfrewi Gwenifer Gwenllian Gwenn Alarch Gwennan Gwenno Gwerthmwl Gwiawn Gwiffred Gwil Gwilim Gwillym Gwladus Gwlgawd Gwlwlwyd Gwlyddyn Gwrddnei Gwrgwst Gwrhyr Gwrtheyrn Gwryon Gwynedd Gwyneira Gwynnan Gwys Hael Haul Hedd Hen Beddestyr Hen Was Hen Wyneb Hetwn Heveydd Hopcyn Hywell Ianto Idris Iesin Ifan Ilar Illtud Illtyd Ilwyd Iob Ior Iorwerth Islwyn Iud Jesstin Jestin Jeston Jinell Karys Kelyddon Kenehyr Kethtrwm Keudawg Kibddar Kilwich Kynddilig Kyndrwyn Kynwas Kynwrig Kyvwlch Lewys Limwris Llaesgymyn Llawvrodedd Llenlleawg Lleu Lleulu Llew Llewella Llue Llwch Llwellyn Llwyarch Llwyd Llwydawg Llwyn Llwyrddyddwg Llynfi Llywellyn Llywelyn Loyde Lunet Lynfa Macsen Main Maldwyn Mallt March Maredudd Mathonwy Mawr Maxen Maygan Medi Meeghan Meggan Meic Meical Meilyr Meinir Meirion Meiriona Menna Merfin Merfyn Merrion Mervyn Meuric Morcant Murvin Mwyn Myf Myrddin Neidion Neirin Newyddllyn Ninian Nodawl Odyar Olwin Olwyn Olwyna Orbo Osla Oth Panawr Pebin Pedrawd Peibyn Pendaran Penkawr Penllyn Penryn Powys Prys Rhamantus Rheidwn Rheinallt Rheu Rhi Rhianon Rhianu Rhodrhi Rhon Rhondda Rhydderch Rhydian Rhynnon Riannon Rumenia Sadwrn Sayres Seissyllwch Seithved Siana Siani Sieffre Siors Siorus Siriol Sulwen Syvwlch Talan Tallwch Tanwen Tarawg Taredd Tathal Tawy Tegvan Tegyr Teir Teirnon Teirwaedd Teleri Telyn Tiwlip Torri Trachmyr Trahaearn Trahayarn Traherne Travion Tre Tref Trefor Trevar Trevelian Trevyn Tristyn Tryffin Tud Tudur Twm Twrch Tyreke Unig Uryen Vorath Werbenec Wrnach Wynfor Ysberyr Ysgithyrwyn Ysgonan Yspadaden

Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப